Analiza

Struktura Spółki LPP

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 17.04.2024 o 10:05

Rodzaj zadania: Analiza

Streszczenie:

Spółka LPP SA, notowana na GPW, buduje swoją pozycję za pomocą bilansu, analizując aktywa i pasywa. To kluczowy dokument do oceny stabilności finansowej i strategii inwestycyjnej. 🤔

Spółka LPP SA to jeden z wiodących producentów odzieży w Polsce, a zarazem podmiot notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma, znana z takich marek jak Reserved, Cropp, House, Mohito, czy Sinsay, przez lata budowała swoją pozycję na rynku, odnosząc liczne sukcesy zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Kluczowym elementem pozwalającym analizować sytuację finansową każdej spółki, w tym również LPP SA, jest bilans. Jest to dokument finansowy pokazujący w sposób skondensowany, co firma posiada (aktywa) oraz skąd pozyskała środki finansowe (pasywa), w określonym momencie czasowym.

Struktura bilansu spółki LPP, jak każdego przedsiębiorstwa działającego w oparciu o zasady rachunkowości, dzieli się na dwa główne składniki: aktywa i pasywa, które są ze sobą zawsze zbilansowane, co oznacza, że ich wartość jest równa. Analiza te dwóch kluczowych części bilansu pozwala nie tylko na ocenę kondycji finansowej spółki, ale również na zrozumienie sposobu, w jaki jest finansowana i jak inwestuje swoje zasoby.

Pierwsza część bilansu, aktywa, pokazuje majątek spółki i jest podzielona na aktywa trwałe oraz obrotowe. Aktywa trwałe to majątek o dłuższym czasie użytkowania, który nie zostanie szybko przekształcony w gotówkę. W przypadku LPP, w aktywach trwałych znajdują się na przykład nieruchomości, urządzenia czy też wartości niematerialne i prawne, takie jak prawa autorskie do wzorów ubrań. Z kolei aktywa obrotowe to majątek, który można szybko przekształcić na gotówkę, obejmują one zapasy, należności od odbiorców oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Dla LPP są to przede wszystkim zapasy gotowej odzieży, gotówka niezbędna do bieżącej działalności oraz należności od klientów własnych sklepów detalicznych i hurtowych.

Druga część bilansu, pasywa, zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób zasoby finansowe zostały pozyskane. Pasywa dzielą się na kapitał własny oraz zobowiązania. Kapitał własny reprezentuje środki wprowadzone do spółki przez właścicieli plus zyski zatrzymane, czyli te, które nie zostały wypłacone w formie dywidend. W przypadku LPP, kapitał własny obejmuje kapitał zakładowy, nadwyżkę ze sprzedaży akcji ponad ich wartość nominalną, rezerwy kapitałowe i zyski zatrzymane z poprzednich lat. Zobowiązania to długi spółki, które można podzielić na długoterminowe i krótkoterminowe. Długoterminowe zobowiązania obejmują kredyty bankowe, które będą spłacane w okresie dłuższym niż rok, natomiast krótkoterminowe to zobowiązania, które spółka musi uregulować w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, na przykład zobowiązania wobec dostawców materiałów, niewypłacone wynagrodzenia pracowników czy krótkoterminowe kredyty bankowe.

Analiza struktury bilansu LPP SA umożliwia ocenę stabilności finansowej firmy oraz efektywności jej zarządzania. Poprzez ocenę proporcji pomiędzy aktywami trwałymi a obrotowymi, a także strukturę źródeł finansowania w postaci kapitału własnego i zobowiązań, można dokonać wniosków na temat strategii inwestycyjnej i finansowej firmy. Warto również zwrócić uwagę na dynamikę zmian poszczególnych pozycji bilansu w kolejnych okresach, co może dostarczyć informacji o trendach rozwojowych spółki oraz jej zdolności do generowania zysku i zarządzania zobowiązaniami.

Napisz za mnie analizę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się