Referat

Ocena realizacji celów Agendy 2030 przez Polskę w oparciu o raport przyjęty przez Radę Ministrów w 2023 roku.

Rodzaj zadania: Referat

Streszczenie:

Referat dotyczy analizy polskiego raportu z 2023 roku w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z Agendy 203. Przedstawia postępy i wyzwania oraz konieczność dalszych działań w obszarze walki z ubóstwem, głodem, równością płci i zmianami klimatycznymi. 🤔

Agenda 203 to zbiór celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG), które zostały przyjęte przez państwa członkowskie ONZ w 2015 roku. Jest to odpowiedź na globalne problemy takie jak ubóstwo, nierówności czy kryzys klimatyczny. Agenda składa się z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które są ze sobą ściśle powiązane i obejmują bardzo różnorodne obszary, od eliminacji ubóstwa, poprzez dostęp do edukacji, aż po działania na rzecz ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi. Raport przyjęty przez Radę Ministrów w 2023 roku to jeden z dokumentów, który ma służyć ocenie postępu w realizacji tych celów przez Polskę. W niniejszym referacie dokonam przeglądu kluczowych aspektów tego raportu oraz ocenię stopień osiągnięcia wybranych celów z Agendy 203. Raport z 2023 roku przedstawia zestawienie działań podjętych przez rząd polski oraz opisuje postępy i wyzwania w realizacji SDG. Wskaźniki wykorzystane do oceny celów oraz działania podjęte przez Polskę pokazują nierównomierny postęp w różnych obszarach. Cel 1: Zakończenie ubóstwa wszędzie i w każdej jego formie - mimo wzrostu gospodarczego i wprowadzenia programów społecznych, problem ubóstwa nie został całkowicie rozwiązany. Skala ubóstwa skrajnego została ograniczona, jednak z raportu wynika, że potrzebne są dalsze działania w celu wsparcia najbardziej marginalizowanych grup społecznych. Cel 2: Zakończenie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i poprawa odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa - Polska odnotowała postęp w zakresie samowystarczalności żywnościowej oraz promocji zrównoważonego rolnictwa. Programy wspierające małe gospodarstwa i zrównoważoną produkcję rolną są krokiem w dobrym kierunku, ale wymagają poszerzenia. Cel 3: Zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrostanu dla wszystkich w każdym wieku - poprawa dostępu do usług zdrowotnych jest widoczna, jednak raport zwraca uwagę na nadal istniejące wyzwania, takie jak nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej i konieczność zwiększenia finansowania służby zdrowia. Cel 4: Zapewnienie równego dostępu do jakościowej edukacji oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich - Polska poczyniła postępy w dostępie do edukacji i wynikach nauczania. Wydatki na edukację wzrosły, jednak raport zwraca uwagę na potrzebę dalszej adaptacji systemu edukacji, tak by odpowiadał na potrzeby dynamicznie zmieniającego się świata pracy i społeczeństwa. Cel 5: Osiągnięcie równości płci i wzmacnianie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt - choć prawa kobiet w Polsce są zagwarantowane na poziomie prawodawstwa, w praktyce nadal obserwujemy bariery i nierówności. Raport wskazuje na potrzebę działań na rzecz równości płci w życiu publicznym i politycznym. Cel 13: Podjęcie pilnych działań w celu zwalczania zmian klimatu i ich skutków - zmiany klimatu stanowią wyzwanie globalne i w Polsce, gdzie gospodarka wciąż w dużym stopniu opiera się na węglu. Raport podkreśla, że Polska podjęła już pewne kroki, np. w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ale wymagane są znacznie bardziej zdecydowane działania, zwłaszcza w obszarze transformacji energetycznej. Wnioski płynące z raportu są mieszane. Polska poczyniła pewne postępy w realizacji Agendy 203, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Potrzebne są zdecydowane i systematyczne działania, zwłaszcza w obszarach takich jak redukcja nierówności, walka ze zmianami klimatycznymi oraz włączenie społeczne. Realizacja celów Agendy 203 wymaga zaangażowania wszystkich sektorów - rządu, samorządów, biznesu oraz organizacji społecznych i obywatelskich.

Napisz dowolne zadanie domowe Referat

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się