Rozprawka

Prawdziwy patriotyzm: "Kazania sejmowe" Piotra Skargi i utwory Jana Kochanowskiego

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 17.04.2024 o 10:05

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Patriotyzm w literaturze polskiego renesansu. Skarga i Kochanowski ukazują różne wymiary miłości do ojczyzny - od poświęcenia na rzecz ogółu po troskę o lokalne dziedzictwo. Prawdziwy patriotyzm to przede wszystkim konkretne działania na rzecz ojczyzny. 🤔✅

Patriotyzm od wieków stanowił jedną z fundamentalnych wartości, które kształtowały postawy społeczne narodów. Na przestrzeni lat jego oblicze ewoluowało, pozostając jednak zawsze wyrazem miłości do własnego kraju, gotowości do poświęceń na jego rzecz oraz szacunku dla dziedzictwa narodowego i kulturowego. W polskiej tradycji literackiej problem patriotyzmu był przedmiotem rozważań wielu znakomitych pisarzy i myślicieli. Spośród nich, Piotr Skarga w swoich „Kazaniach sejmowych” oraz Jan Kochanowski w swoich dziełach, w niezwykle trafny sposób ukazali, na czym według nich polega prawdziwy patriotyzm.

Piotr Skarga w „Kazaniach sejmowych” przedstawia patriotyzm przede wszystkim jako troskę o dobro wspólne, które jest ważniejsze niż indywidualne korzyści. Skarga zwraca uwagę na moralną i religijną odpowiedzialność każdego obywatela za losy państwa. Jego zdaniem, prawdziwy patriotyzm przejawia się w gotowości do poświęceń, obronie prawdy i sprawiedliwości, a także w dążeniu do reform, które mają na celu poprawę funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Ważna jest tu rola przywódców, którzy powinni kierować się bogobojnością, mądrością i sprawiedliwością, mając na względzie dobro wspólne ponad osobiste interesy. „Kazania sejmowe” są więc apelami o moralną odnowę Polski, o powrót do wartości chrześcijańskich jako fundamentu prawdziwie patriotycznej postawy.

Z kolei Jan Kochanowski, w swoich utworach, podnosi kwestię patriotyzmu, wskazując na związki człowieka z jego małą ojczyzną – rodzinnym domem, naturą, tradycją. W „Fraszkach”, „Pieśniach” czy też „Trenach”, Kochanowski dowodzi, że patriotyzm to nie tylko wielkie poświęcenie na polu bitwy, ale również codzienna praca na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, miłość i szacunek do rodzimej ziemi, języka, tradycji. Przywiązanie do konkretnej przestrzeni, troska o jej piękno i dobrostan są według poety fundamentem prawdziwie patriotycznej postawy, która zaczyna się w sercu każdego człowieka, od najmłodszych lat kształtowana przez rodzinę i otoczenie.

Porównując te dwa podejścia, można dostrzec, że obydwa teksty wskazują na różne wymiary patriotyzmu – od poświęcenia na rzecz ogółu po troskę o lokalne dziedzictwo. Skarga i Kochanowski podkreślają, że prawdziwy patriotyzm nie jest jedynie wielkimi gestami czy bohaterskimi czynami na rzecz ojczyzny, ale też codzienną pracą na jej rzecz, poświęceniem w sferze osobistych ambicji na rzecz dobra wspólnego, a także kultywowaniem jej tradycji i dziedzictwa.

Prawdziwy patriotyzm, według tych dwóch wybitnych postaci polskiej kultury, to zatem zbiór postaw i czynów, które są świadectwem głębokiej miłości do ojczyzny. To gotowość do obrony jej wartości, dbałość o dobro wspólne, uczciwość, praca na rzecz społeczności oraz szacunek i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i językowego. W wymiarze skargowym jest to także świadomość religijna i moralna, odpowiedzialność przed Bogiem za losy narodu. W wymiarze Kochanowskim – codzienne ugruntowywanie więzi z małą ojczyzną, z naturą, pielęgnowanie tradycji i obyczajów. Oba podejścia, choć różniące się akcentami, pokazują, że patriotyzm to nie tylko wielkie słowa, ale przede wszystkim konkretne działania na rzecz ojczyzny, wyrażające głęboką miłość i szacunek do niej.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się