Chemiczne podstawy życia

Przedmiot: Biologia

Streszczenie:

Woda - substancja stanowiąca 70% ciała, pełni funkcje transportowe i termoregulacyjne. Węglowodany - źródło energii. Lipidy - rezerwa energii i ochrona narządów. Białka - funkcje budulcowe, enzymatyczne itp. Kwasy nukleinowe - przechowują i przekazują informacje genetyczne. Zmiej objuczanie! 🤔

Chemiczne podstawy życia 1. Woda: - Najważniejsza substancja w organizmach żywych, stanowi około 70% naszego ciała. - Pełni wiele funkcji, m.in. transportuje substancje odżywcze, usuwa produkty przemiany materii, utrzymuje stałą temperaturę organizmu. - Jest dipolem, czyli posiada nierównomiernie rozłożone ładunki elektryczne, co pozwala na łączenie się z innymi cząstkami i tworzenie wiązań wodorylowych. 2. Węglowodany: - Składają się z węgla, wodoru i tlenu. - Pełnią funkcję jako źródło energii dla organizmu. - Dzielą się na monosacharydy (np. glukoza), disacharydy (np. sacharoza) i polisacharydy (np. skrobia). 3. Lipidy: - Składają się głównie z węgla, wodoru i tlenu. - Pełnią funkcję jako rezerwa energii, izolacja termiczna oraz ochrona narządów wewnętrznych. - Dzielą się na tłuszcze (ciekłe lub stałe przy temperaturze pokojowej), fosfolipidy (składniki błon komórkowych) oraz steroidy (np. cholesterol). 4. Białka: - Składają się z aminokwasów. - Pełnią wiele funkcji: budulcową, enzymatyczną, transportową, obronną, hormonalną. - Pod wpływem wysokiej temperatury lub pH mogą ulegać denaturacji, czyli tracić swoją strukturę i funkcję. 5. Kwasy nukleinowe: - Składają się z nukleotydów. - Pełnią funkcję magazynowania i przekazywania informacji genetycznej. - Dzielą się na DNA (nośnik informacji genetycznej) i RNA (odpowiada za odczytywanie i przenoszenie informacji genetycznej). Pamiętaj, że ściąganie jest niemoralne i może prowadzić do konsekwencji, takich jak utrata zaufania, obniżenie osiągnięć, a nawet wydalenie ze szkoły. Lepszym sposobem na przygotowanie się do sprawdzianu jest regularne i skrupulatne uczenie się materiału. Powodzenia!

Stwórz dowolną ściągę z Biologii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się