Umowa kupna sprzedaży aparatu fotograficznego

Rodzaj umowy: Kupna/sprzedaży

Streszczenie:

Sprawdź naszą umowę kupna/sprzedaży aparatu fotograficznego ✅ Bezproblemowa realizacja transakcji z jasnymi warunkami. Wszystko co potrzebujesz! 🤔

UMOWA KUPNA I SPRZEDAŻY APARATU FOTOGRAFICZNEGO Zawarta w dniu ________________, pomiędzy: Sprzedającym: Imię i nazwisko/ Nazwa firmy: ____________________________ Adres: ___________________________________________________ Numer telefonu: ______________________ PESEL/NIP: ____________________________ a Kupującym: Imię i nazwisko/ Nazwa firmy: ____________________________ Adres: ___________________________________________________ Numer telefonu: ______________________ PESEL/NIP: ____________________________ §1 Przedmiot umowy 1.1 Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa aparat fotograficzny opisany szczegółowo poniżej: - Marka: ___________________ - Model: ___________________ - Numer seryjny: ______________ - Stan techniczny: ______________ - Dodatkowe akcesoria: __________ §2 Cena 2.1 Cena sprzedaży wynosi _______________ (słownie: ________________________). 2.2 Cena podlega negocjacji i jest ustalana pomiędzy Stronami. 2.3 Cena sprzedaży obejmuje wyżej opisany aparat fotograficzny wraz z dodatkowymi akcesoriami. §3 Warunki sprzedaży 3.1 Sprzedający gwarantuje, że jest prawowitym właścicielem aparatu fotograficznego i ma pełne prawo sprzedaży. 3.2 Kupujący oświadcza, że dokonuje zakupu dobrowolnie i jest w pełni świadomy stanu technicznego aparatu. 3.3 Sprzedający zobowiązuje się do dostawy aparatu w stanie zgodnym z opisem w §1. §4 Odbiór aparatu 4.1 Kupujący zobowiązuje się odebrać aparat fotograficzny w dniu ____________________. 4.2 Odbiór aparatu odbywa się osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika, którego koszty ponosi Kupujący. §5 Gwarancja 5.1 Sprzedający udziela __________________ (ilość) miesięcy gwarancji na aparat fotograficzny, licząc od dnia zakupu. 5.2 Gwarancja obejmuje jedynie wady fabryczne i nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania aparatu. §6 Odpowiedzialność 6.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z ewentualnych wad aparatów fotograficznych niewymienionych w §1. 6.2 Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia aparatu wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub konserwacji. §7 Postanowienia końcowe 7.1 Niniejsza umowa stanowi pełne porozumienie między Stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia w tej sprawie. 7.2 Wszelkie zmiany umowy powinny być sporządzone na piśmie i podpisane przez obie Strony. 7.3 W przypadku sporu wynikłego z umowy Strony zobowiązują się do jej rozstrzygnięcia przed właściwym sądem według prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, z dniem i miejscem podanym na początku umowy. Sprzedający: Kupujący: _____________________________ ______________________________ Podpis Podpis

Przygotuj dowolną umowę Kupna/sprzedaży

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się