Sprzedaż auta

Rodzaj umowy: Kupna/sprzedaży

Streszczenie:

Umowa kupna i sprzedaży samochodu. Sprzedawca sprzedaje opisany pojazd kupującemu za określoną cenę. Kupujący ma obowiązek dokonać płatności w ustalonym terminie. Po zapłaceniu, sprzedawca przekaże dokumenty dotyczące pojazdu. Kupujący przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie i naprawy pojazdu.

UMOWA KUPNA I SPRZEDAŻY Niniejsza umowa ("Umowa") zawarta w dniu [data zawarcia umowy] przez i pomiędzy: [Imię i nazwisko sprzedawcy] [Adres sprzedawcy] [Numer telefonu sprzedawcy] [Adres e-mail sprzedawcy] a [Imię i nazwisko kupującego] [Adres kupującego] [Numer telefonu kupującego] [Adres e-mail kupującego] zwanymi łącznie "Stronami", a każdy z nich jako "Strona" oddzielnie. Przedmiot umowy: 1. Sprzedawca jest właścicielem poniżej opisanego pojazdu samochodowego: - Marka: [marka pojazdu] - Model: [model pojazdu] - Rok produkcji: [rok produkcji pojazdu] - Numer rejestracyjny: [numer rejestracyjny pojazdu] - Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN): [VIN pojazdu] 2. Kupujący zgadza się kupić od Sprzedawcy opisany powyżej pojazd samochodowy zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszej Umowie. Cena i warunki płatności: 3. Cena sprzedaży pojazdu wynosi [kwota w złotych]. 4. Kupujący zobowiązuje się dokonać płatności kwoty określonej powyżej w formie [sposób płatności] w ciągu [liczba dni/tygodni] od daty zawarcia umowy. Warunki dostawy: 5. Po zapłaceniu całej należności, Sprzedawca przekaże Kupującemu dokumenty dotyczące pojazdu, w tym: - Oryginalny dowód rejestracyjny - Umowę przeprowadzenia przeglądu technicznego pojazdu - Wszystkie inne istotne dokumenty. 6. Kupujący zobowiązuje się odebrać pojazd samochodowy osobiście z miejsca uzgodnionego przez Strony w ciągu [liczba dni/tygodni] od daty zapłaty całej kwoty. Zwroty, reklamacje i gwarancje: 7. Po zakupie pojazdu, Kupujący zgadza się przejąć odpowiedzialność za wszelkie dalsze utrzymanie, naprawy, koszty rejestracji oraz ubezpieczenie pojazdu. 8. Sprzedawca udziela Kupującemu żadnej gwarancji na pojazd, o ile nie zostanie to wyraźnie ustalone w odrębnej umowie. 9. Kupujący zobowiązuje się dokładnie sprawdzić sprawność pojazdu przed podpisaniem niniejszej Umowy i wyraża swoje pełne zrozumienie, że Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ukryte wady pojazdu. Postanowienia ogólne: 10. Niniejsza Umowa stanowi pełne porozumienie między Stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia lub porozumienia między nimi, dotyczące przedmiotu Umowy. 11. Żadna ze Stron nie może przenosić lub przekazywać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 12. Niniejsza Umowa podlega prawu [wymień odpowiednie prawo], a wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Umową będą podlegać jurysdykcji sądów miejscowo właściwych dla umowy. 13. Wszelkie zmiany i poprawki do niniejszej Umowy muszą być zawarte na piśmie i podpisane przez obie Strony. Podpisane i zatwierdzone przez Strony w dniu [data] (sprzedawca) (kupujący)

Przygotuj dowolną umowę Kupna/sprzedaży

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się