Umowa wynajmu komórki lokatorskiej

Rodzaj umowy: Wynajmu

Streszczenie:

Umowa wynajmu komórki lokatorskiej. Wynajmujący przekazuje komórkę lokatorską najemcy na określony czas. Najemca zobowiązany jest do opłacania czynszu i utrzymania komórki. Obie strony mają prawa i obowiązki. Umowę można rozwiązać za zgodą obu stron. ✅

UMOWA WYNAJMU KOMÓRKI LOKATORSKIEJ Umowa wynajmu nr [numer umowy] zawarta w [miejscowość], dnia [data zawarcia umowy], pomiędzy: 1. Wynajmującym: [Imię i nazwisko] [Adres zamieszkania] [Numer PESEL] [Numer telefonu] 2. Najemcą: [Imię i nazwisko] [Adres zamieszkania] [Numer PESEL] [Numer telefonu] Zawarto niniejszą umowę w sprawie wynajmu komórki lokatorskiej, zgodnie z postanowieniami poniższych klauzul: 1. Przedmiot umowy 1.1 Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem komórki lokatorskiej położonej pod adresem: [adres komórki lokatorskiej]. 1.2 Wynajmujący wynajmuje komórkę lokatorską najemcy na czas określony, tj. od [data rozpoczęcia umowy] do [data zakończenia umowy], co stanowi okres wynajmu. 2. Opłaty 2.1 Najemca zobowiązuje się do uiszczenia miesięcznego czynszu wynajmu w wysokości [kwota czynszu] na rachunek bankowy wynajmującego do dnia [data płatności]. 2.2 Wynajmujący może podnieść wartość czynszu jedynie po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu najemcy o takiej zmianie. 2.3 Najemca ponosi wszelkie koszty związane z użytkowaniem komórki lokatorskiej, w tym opłaty za media (np. prąd, woda, gaz) oraz ewentualne koszty utrzymania i naprawy uszkodzeń w lokalu. 3. Prawa i obowiązki stron 3.1 Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania komórki lokatorskiej w stanie zgodnym z obowiązującymi normami i przepisami sanitarnymi. 3.2 Najemca zobowiązuje się do utrzymania komórki lokatorskiej w należytym stanie czystości oraz do zwrócenia jej w stanie niezmienionym po zakończeniu umowy. 3.3 Najemca zobowiązuje się do nienaruszania harmonii i porządku w budynku, w którym znajduje się komórka lokatorska. 3.4 Obie strony zobowiązują się do wzajemnego szanowania praw i godności drugiej strony oraz do rozwiązywania wszelkich sporów na drodze negocjacji. 4. Postanowienia końcowe 4.1 Niniejsza umowa obowiązuje od momentu podpisania przez obie strony i nie może być przenoszona na osoby trzecie bez pisemnej zgody wynajmującego. 4.2 W przypadku naruszenia postanowień umowy, która doprowadzi do uszkodzenia komórki lokatorskiej, wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 4.3 Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej oraz podpisów stron. 4.4 Umowa może być rozwiązana przed terminem określonym w pkt. 1.2 jedynie za zgodą obu stron na piśmie. Na dowód przeczytania, zrozumienia i akceptacji treści umowy, obie strony potwierdzają swój podpis poniżej: Wynajmujący: Najemca: [Podpis] [Podpis] [Miejsce i data] [Miejsce i data]

Przygotuj dowolną umowę Wynajmu

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się