Wniosek do sądu o nabycie spadku

Rodzaj pisma: Wniosek do sądu

Streszczenie:

Wniosek o nabycie spadku po zmarłym. Prośba o postępowanie spadkowe oraz wydanie decyzji dotyczącej statusu spadkobiercy. 🤔✅

Imię i nazwisko / Nazwa strony składającej wniosek Adres Kod pocztowy i miejscowość Sąd Rejonowy w [miejscowość] Wydział Cywilny [Wpisz datę] Wniosek o nabycie spadku Szanowny Sądzie, Ja, [imię i nazwisko / nazwa strony], posiadający(a) obywatelstwo [kraj] i zamieszkały(a) pod adresem [adres zamieszkania], składam niniejszy wniosek do szanownego Sądu w sprawie nabycia spadku po zmarłym [imię i nazwisko zmarłego], który zmarł dnia [data zgonu] w [miejscowość]. W toku prowadzenia postępowania spadkowego, ustalono, że zmarły pozostawił po sobie spuściznę, składającą się z nieruchomości położonej w [miejscowość], jak również pewną ilość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym [nazwa banku, nr konta], których łączna wartość szacowana jest na kwotę [kwota wyrażona liczbą i słownie]. Na podstawie art. 924 Kodeksu cywilnego, zgłaszam niniejszym swoją chęć nabycia spadku po zmarłym, jako uprawniony ustawowy spadkobierca. W przypadku, gdybym nie był(a) jedynym spadkobiercą, proszę wskazać wszystkich pozostałych spadkobierców oraz ich dane kontaktowe. Niniejszym zobowiązuję się do wszelkich działań koniecznych w celu uregulowania ewentualnych zobowiązań spadkowych oraz złożenia ewentualnych deklaracji podatkowych w odpowiednich urzędach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jestem świadomy(a), że jako spadkobierca nabywam zarówno prawa, jak i obowiązki związane ze spadkiem, w tym wszelkie długi, zobowiązania i odpowiedzialność z tytułu dziedziczenia. W przypadku, gdybym nie został(a) wyznaczony(a) przez Sąd do objęcia spadku, proszę o przekazanie mi wiadomości w tej sprawie, w celu podjęcia dalszych działań prawnych. W załączeniu do niniejszego wniosku znajdują się odpisy aktu zgonu zmarłego oraz odpisy dokumentów niezbędnych do potwierdzenia mojego uprawnienia do dziedziczenia. Proszę o przeprowadzenie postępowania spadkowego w przedmiocie nabycia spadku po zmarłym [imię i nazwisko zmarłego] oraz wydanie odpowiedniego postanowienia dotyczącego mojego statusu jako spadkobiercy w tym procesie. Z wyrazami szacunku, [Imię i nazwisko / Nazwa strony składającej wniosek] [Podpis] Załączniki: 1. Odpis aktu zgonu zmarłego 2. Odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do dziedziczenia

Przygotuj dowolny wniosek Wniosek do sądu

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się