Wypracowanie z geografii

Rozmieszczenie i wydobycie surowców energetycznych na świecie i w Polsce

Rodzaj zadania: Wypracowanie z geografii

Streszczenie:

Praca o surowcach energetycznych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Analiza rozmieszczenia oraz wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego. Konieczność dywersyfikacji źródeł energii w Polsce. 🤔✅

Surowce energetyczne stanowią podstawę funkcjonowania gospodarek na całym świecie. Ich rozmieszczenie i wydobycie to kluczowe czynniki decydujące o potędze ekonomicznej państw oraz o warunkach i jakości życia ich mieszkańców. W niniejszym wypracowaniu zajmiemy się analizą globalnej mapy surowców energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. W świecie dominujące znaczenie mają takie surowce energetyczne jak ropa naftowa, gaz ziemny oraz węgiel kamienny i brunatny. Największe zasoby ropy naftowej znajdują się na Bliskim Wschodzie - kraje takie jak Arabia Saudyjska, Iran, Irak czy Zjednoczone Emiraty Arabskie dysponują wielkimi rezerwami tego surowca. Inne znaczące regiony bogate w ropę to Rosja, również posiadająca duże zasoby gazu ziemnego, oraz obszary kontynentu amerykańskiego, w szczególności Wenezuela i Kanada, gdzie eksploatuje się również piaski roponośne. Gaz ziemny, podobnie jak ropa, ma swoje główne ośrodki wydobycia w Rosji i na Bliskim Wschodzie, a także w Stanach Zjednoczonych, które dzięki technologii szczelinowania hydraulicznego (fracking) znacząco zwiększyły swoje wydobycie gazu z łupków. Co do węgla kamiennego, to jego największe złoża znajdują się w Chinach, USA, Indiach, Australii oraz Rosji. Węgiel kamienny przez wiele lat był podstawowym źródłem energii, choć obecnie obserwuje się zmniejszanie jego udziału w miksie energetycznym na rzecz źródeł bardziej ekologicznych. Węgiel brunatny, mimo iż jest mniej kaloryczny i bardziej zanieczyszczający środowisko niż węgiel kamienny, to wciąż ma znaczenie regionalne w krajobrazie energetycznym. Niemcy są tutaj przykładem kraju, który w sposób zdecydowany eksploatuje swoje złoża węgla brunatnego. Przechodząc do sytuacji w Polsce, nasz kraj posiada znaczące zasoby węgla kamiennego i brunatnego, co zazwyczaj umieszcza go na czołowych miejscach w europejskich statystykach. Główne zagłębia węglowe to Śląsk dla węgla kamiennego oraz regiony takie jak Bełchatów czy Konin dla węgla brunatnego. Eksploatacja tych surowców ma długoletnią tradycję, choć obecnie zmierza ku stopniowej transformacji w kierunku zrównoważonej energetyki, głównie ze względu na unijne regulacje dotyczące emisji CO2 oraz lokalne zagrożenia środowiskowe. Kwestia wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce jest relatywnie marginalna w skali światowej. Odkrycia złóż gazu łupkowego w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku wywołały początkowo spore nadzieje na zwiększenie samowystarczalności energetycznej, jednak do tej pory rezultaty eksploatacji nie spełniły oczekiwań. Polska ponadto stara się dywersyfikować swoje źródła energii, zwiększając wydobycie gazu ziemnego przez umowy na import skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz rozwijając infrastrukturę do przyjmowania gazu przesyłanego rurociągami. Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii, w tym wiatrowni i farm słonecznych, również wpływa na lokalny rynek surowców energetycznych, stopniowo zmniejszając zależność od tradycyjnych nośników energii. Podsumowując, rozmieszczenie i wydobycie surowców energetycznych na świecie jest nierównomierne i uwarunkowane geologicznie, politycznie oraz ekonomicznie. W Polsce, mimo znaczących zasobów węgla kamiennego i brunatnego, rośnie potrzeba dywersyfikacji źródeł energii, co jest odpowiedzią na zobowiązania środowiskowe i geopolityczne wyzwania.

Napisz dowolne zadanie domowe Wypracowanie z geografii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się