Wypracowanie z historii

Procesy zjednoczeniowe w państwach niemieckich i włoskich: koncepcja mało niemiecka, wielko niemiecka, wojny z innymi państwami oraz wpływ na te procesy i nastroje społeczne.

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 22.12.2023 o 18:10

Rodzaj zadania: Wypracowanie z historii

Streszczenie:

Procesy zjednoczeniowe w Niemczech i we Włoszech w XIX wieku miały na celu połączenie rozdrobnionych państw w jedno silne państwo. Niemcy zjednoczyli się wokół Prus, a Włochy dążyły do jedności narodowej. Kluczową rolę odgrywali Bismarck i di Cavour, a nastroje społeczeństwa popierały te procesy.

Procesy zjednoczeniowe w państwach niemieckich i włoskich były jednymi z najważniejszych wydarzeń w historii XIX wieku. W obu przypadkach narodziła się koncepcja jedności narodowej, która miała na celu połączenie rozdrobnionych państw w jedno silne państwo. Niemiecką koncepcję zjednoczenia można podzielić na mało niemiecką i wielko niemiecką.

Koncepcja mało niemiecka oparta była na idei zjednoczenia Niemiec wokół Prus. Otto von Bismarck był głównym architektem tego procesu. Poprzez umiejętnie prowadzoną politykę i zwycięskie wojny, Prusy zyskiwały coraz większą kontrolę nad innymi państwami niemieckimi. Powstawał Związek Celny i Północnoniemiecki Związek Celnego, które stawały się początkami nowej jedności państwowej. Wojna z Danią w 1864 roku oraz wojna z Austrią w 1866 roku przyspieszyły proces zjednoczenia. Doprowadziły one do powstania nowego państwa – Północnoniemieckiego Związku Celnego, któremu przewodziła Prusy. Ostatecznym krokiem było zwycięstwo Prus w wojnie z Francją w latach 187-1871. Po tej wojnie powołano II Rzeszę Niemiecką, która zjednoczyła wszystkie państwa niemieckie, a Bismarck został kanclerzem i autorem Konstytucji Rzeszy.

Koncepcja wielko niemiecka była bardziej ambiwalentna, ponieważ kładła większy nacisk na poszerzenie obszaru zjednoczonych Niemiec, w tym terenów zamieszkałych przez Niemców poza granicami Niemiec. Jednym z głównych obrońców tej koncepcji był Johann Gottlieb Fichte, który podkreślał znaczenie kultury niemieckiej i jedności językowej. Koncepcja ta była powiązana z dążeniami do przyłączenia Austrii do zjednoczonych Niemiec. Zjednoczenie wielko niemieckie nie doszło do skutku głównie ze względu na panujące nastroje nacjonalistyczne w innych państwach europejskich oraz opór niektórych państw niemieckich wobec dominacji Austrii.

W obu procesach zjednoczeniowych, kluczową rolę odgrywali wpływowi ludzie. Otto von Bismarck w Niemczech oraz hrabia Camillo di Cavour we Włoszech byli odpowiedzialni za strategiczną politykę i dyplomację, które doprowadziły do zjednoczenia ich krajów. Bismarck, jako kanclerz Prus i architekt procesu zjednoczenia niemieckiego, wykorzystał politykę prowadzenia wojen dla zwiększenia wpływu Prus na inne państwa niemieckie. Di Cavour natomiast, jako premier Królestwa Sardynii-Piemontu, umiejętnie wykorzystał sojusze i dyplomację, aby osłabić austriacką kontrolę nad północną Italią. Oboje ci politycy mieli duży wpływ na nastroje społeczeństwa, które z czasem popierało procesy zjednoczeniowe, ze względu na nadzieję na nową jedność narodową i silne, niepodległe państwo.

Nastroje społeczeństwa w czasie procesów zjednoczeniowych były różne. W Niemczech, pomimo niektórych oporów ze strony niektórych państw niemieckich, większość ludzi popierała ideę zjednoczenia. Była to reakcja na długotrwałe napięcie i konflikty między poszczególnymi państwami niemieckimi. Włochy natomiast były bardziej rozdrobnione politycznie, ale wiele osób podzielało marzenia o silnym, zjednoczonym kraju. Te nastroje społeczne przyczyniły się do ostatecznego sukcesu procesów zjednoczeniowych i powstania nowych państw.

Procesy zjednoczeniowe w państwach niemieckich i włoskich były wynikiem dążeń do jedności narodowej i silnych państw. Koncepcje mało niemiecka i wielko niemiecka odzwierciedlały różne podejścia do zjednoczenia, a jednymi z kluczowych postaci byli Bismarck i di Cavour. Nastroje społeczeństwa na ogół były pozytywne, ponieważ ludzie odczuwali potrzebę jedności i niepodległości. Dzięki tym procesom powstały silne państwa, które miały znaczny wpływ na dalsze losy Europy.

Napisz za mnie wypracowanie z historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się