Wypracowanie z historii

Nowe potęgi europejskie w XVII wieku

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 15.04.2024 o 9:47

Rodzaj zadania: Wypracowanie z historii

Streszczenie:

Nowy układ sił w XVII wieku w Europie przyniósł upadek Hiszpanii i Portugalii oraz wzrost znaczenia Anglii, Holandii i Szwecji. Wzrost potęgi nowych graczy wynikał z przyczyn ekonomicznych, politycznych i militarne. 🤔

Nowy układ sił w Europie w XVII wieku dokonał znaczącego przewartościowania w stosunkach międzynarodowych kontynentu. Ten okres historii charakteryzował się stopniowym upadkiem dawnych potęg, takich jak Hiszpania i Portugalia, oraz pojawieniem się i wzrostem znaczenia nowych graczy: Anglii, Holandii oraz Szwecji. Równolegle obserwowano również upadek wpływów Turcji Osmańskiej. Kluczową rolę w tych przemianach odgrywały przyczyny ekonomiczne, polityczne oraz militarne.

Hiszpania, która na początku XVI wieku rozpoczęła epokę wielkich odkryć geograficznych i kolonialnych, do XVII stulecia zaczęła tracić swoje wpływy. Najważniejszą przyczyną upadku tej potęgi były nieustanne konflikty zbrojne, takie jak długotrwała wojna osiemdziesięcioletnia z Holandią (1568-1648), które nadszarpnęły jej ekonomię. Dodatkowo, nadmierne wydatki na dwór i administrację oraz nieudolna polityka gospodarcza, które nie były wspierane przez rozwijającą się produkcję krajową, przyczyniły się do kryzysu. Ogromne ilości srebra napływające z Nowego Świata również nie były w stanie zrównoważyć strat, a wręcz przyczyniły się do inflacji.

Portugalia, podobnie jak Hiszpania, na przełomie XVI i XVII wieku doświadczała straty znaczenia. Jej dominacja morska i kolonialna była kwestionowana przez rosnącą aktywność Anglii i Holandii, które rozwijały własne floty handlowe i kolonialne. Zajęcie przez Hiszpanię Portugalii w 158 roku na 60 lat (do 164), osłabiło jej pozycję jeszcze bardziej, ograniczając niezależność działań na arenie międzynarodowej.

W tym samym czasie Anglia zaczęła umacniać swoją pozycję dzięki rozwijającej się gospodarce morskiej oraz sukcesom kolonialnym. Za panowania Elżbiety I, Anglia odniosła sukces w wojnie z Hiszpanią (wojna angielsko-hiszpańska 1585–1604), co złamało hiszpańską dominację na morzach i otworzyło drogę do ekspansji kolonialnej, np. w Ameryce Północnej (Jamestown). W XVII wieku, po angielskiej wojnie domowej i ustanowieniu Commenwealthu, Anglia, a później Wielka Brytania, jeszcze bardziej zaznaczyła swoją obecność na arenie międzynarodowej.

Holandia, wyzwolona z hiszpańskiej dominacji, skupiła się na rozbudowie handlu morskiego i kolonialnego. Jej flota handlowa i rybacka stanowiła o sile gospodarczej państwa. Holenderska Kompania Wschodnioindyjska dominowała w handlu ze Wschodnią Azją, a w XVII wieku Holandia przeżywała tzw. złoty wiek, będąc niekwestionowanym liderem w handlu europejskim, szczególnie w imporcie przypraw.

Szwecja, dzięki swojej ekspansji terytorialnej na północ od Europy w wyniku Wojen Północnych, znacząco zwiększyła swoje wpływy, stając się dominującą siłą w regionie Bałtyku. Jej rosnąca potęga została ugruntowana zwycięstwami w wielu bitwach, w tym podczas trwającej w latach 1611–1632 Wielkiej Wojny Północnej. Kontrola nad ważnymi portami i handlem zbożem z regionu Morza Bałtyckiego przyczyniła się do wzrostu bogactwa i wpływów Szwecji.

Tymczasem Turcja Osmańska, choć nadal potężna, zaczęła wykazywać oznaki osłabienia. Jej klęska pod Wiedniem w 1683 roku podczas drugiego oblężenia miasta zasygnalizowała koniec ekspansji tureckiej w Europie. W kolejnych latach Turcja traciła terytoria na rzecz Austrii, Polski i Rosji, co dalej osłabiało jej pozycję w Europie.

XVII wiek był zatem okresem, w którym doszło do przetasowań w europejskim układzie sił. Nowe potęgi, takie jak Anglia, Holandia i Szwecja, wykorzystały zmiany gospodarcze, technologiczne oraz militarne, by wypracować sobie silne pozycje zarówno w Europie, jak i poza nią. Ich wzrost przyszedł kosztem dawnych liderów – Hiszpanii i Portugalii, a także był świadectwem stopniowego osłabienia wpływów Turcji Osmańskiej na kontynencie europejskim.

Napisz za mnie wypracowanie z historii

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się