Wypracowanie

Religijność polskiego społeczeństwa i religijność młodego pokolenia Polaków po roku 1989

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 15.05.2024 o 10:40

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Religijność Polaków, szczególnie młodego pokolenia po 1989 roku, uległa znaczącym zmianom. Liberalizacja społeczeństwa, spadek przynależności do Kościoła i wzrost osób niezwiązanych z religią to widoczne przejawy ewolucji religijności w Polsce. 🤔

Religijność polskiego społeczeństwa oraz młodego pokolenia Polaków po roku 1989 uległa znacznym przemianom, co potwierdzają liczne badania socjologiczne oraz obserwacje kulturowe. W niniejszym wypracowaniu postaram się przedstawić argumenty i wyniki badań, na podstawie których można bronić tezy, że religijność Polaków ulega widocznym zmianom.

Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na liberalizację społeczeństwa polskiego, która zaszła po transformacji ustrojowej w 1989 roku. Otworzenie się Polski na Zachód oraz wpływ kultury masowej sprawiły, że młode pokolenie zaczęło przyswajać liberalne wartości, co przekłada się na ich podejście do religii. W latach 90. XX wieku oraz w pierwszych dekadach XXI wieku obserwujemy coraz większą otwartość na różnorodność światopoglądową. Wpływ na to mają również media oraz edukacja, które coraz częściej poruszają tematy związane z tolerancją oraz pluralizmem religijnym.

Według wyników badania CBOS z 2021 roku, religijność młodych Polaków znacząco odbiega od religijności starszych generacji. W grupie wiekowej 18-24 lata zaledwie 23% deklaruje regularne uczestnictwo w praktykach religijnych. W przeciwieństwie do tego, w grupie osób powyżej 65. roku życia odsetek ten wynosi aż 68%. Taki rozdźwięk świadczy o głębokiej zmianie w podejściu młodego pokolenia do religii.

Ponadto, zmniejsza się liczba osób identyfikujących się z Kościołem katolickim. Raport z 202 roku przygotowany przez Pew Research Center pokazuje, że odsetek osób deklarujących przynależność do Kościoła katolickiego spadł w Polsce z 95% w 199 roku do 87% w 202 roku. Choć są to wciąż znaczące liczby, tendencja spadkowa jest wyraźna i pokazuje napięcia i zmiany w społeczeństwie.

Drugim argumentem wskazującym na transformację religijności Polaków jest wzrost liczby osób określających się jako agnostycy, ateiści bądź osoby niezwiązane z żadną religią. CBOS podaje, że w 2021 roku około 10% Polaków deklarowało brak przynależności religijnej, co stanowi wzrost w porównaniu do lat wcześniejszych. Takie dane pokazują, że społeczeństwo staje się bardziej zróżnicowane pod względem światopoglądu, a młode pokolenie coraz częściej dystansuje się od instytucji religijnych.

Integralną częścią analizy jest również podejście młodych Polaków do kwestii etycznych oraz społecznych. Sprawy takie jak aborcja, prawa osób LGBT+ czy edukacja seksualna są często przedmiotem konfliktów między młodym pokoleniem a Kościołem katolickim. Wyniki badań Ipsos dla OKO.press z 2020 roku pokazują, że 56% młodych Polaków w wieku 18-29 lat popiera liberalizację prawa aborcyjnego, podczas gdy starsze pokolenie wykazuje bardziej konserwatywne stanowisko. Te różnice w podejściu do kluczowych kwestii społecznych dodatkowo potwierdzają tendencję oddalania się młodego pokolenia od tradycyjnej religijności.

Należy także wspomnieć o zmianach w samej praktyce religijnej. O ile starsze pokolenie często traktuje religię jako integralną część codziennego życia, związanej z rytuałami i uczestnictwem w mszach, młode pokolenie coraz częściej przechodzi na bardziej indywidualistyczne podejście do duchowości. Wzrost popularności medytacji, jogi, czy różnych form duchowości niezwiązanych bezpośrednio z Kościołem ukazuje różnorodność form wyrażania religijności.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz dane statystyczne, widoczna jest znaczna ewolucja w zakresie religijności polskiego społeczeństwa oraz młodego pokolenia Polaków po roku 1989. Liberalizacja, otwartość na pluralizm światopoglądowy oraz zmiany w podejściu do kluczowych kwestii społecznych wskazują na proces przechodzenia od tradycyjnej religijności do bardziej zróżnicowanych form wyrażania wiary i duchowości.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się