Sprzedaż motocykla. Wzór umowy kupna - sprzedaży

Rodzaj umowy: Kupna/sprzedaży

Streszczenie:

Umowa kupna i sprzedaży motocykla pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Określa przedmiot, cenę, stan, opłaty rejestracyjne i przeniesienie własności. Obowiązuje po podpisaniu przez obie strony. ✅

UMOWA KUPNA I SPRZEDAŻY Zawarta w dniu _______________ w _______________ pomiędzy: Sprzedawcą: Imię i nazwisko: ______________________________ Adres zamieszkania: ____________________________ PESEL: _________________________________ Reprezentowanym przez: _________________________ a Kupującym: Imię i nazwisko: _______________________________ Adres zamieszkania: ____________________________ PESEL: ________________________________ §1. PRZEDMIOT UMOWY 1.1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa motocykl marki ... . §2. CENA I TERMIN ZAPŁATY 2.1. Cena sprzedaży wynosi: _______ (słownie: ____________________________) PLN. 2.2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy całą kwotę w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 2.3. Płatność będzie dokonana gotówką/przelewem na konto Sprzedawcy (numer konta: ________________________________________________). §3. STAN MOTOCYKLA 3.1. Motocykl sprzedawany jest w stanie używanym. 3.2. Sprzedawca zapewnia, że motocykl jest wolny od wad prawnych oraz fizycznych, z wyjątkiem wad wynikłych z normalnego zużycia lub opisanych w umowie. 3.3. Kupujący ma prawo do przejrzenia motocykla przed podpisaniem niniejszej umowy i potwierdzenia jego stanu. §4. OPŁATY REJESTRACYJNE I UBEZPIECZENIE 4.1. Kupujący zobowiązuje się dokonać wszelkich opłat rejestracyjnych i wymaganych formalności związanych z przeniesieniem umowy na swoje nazwisko. 4.2. Ubezpieczenie motocykla przed upływem terminu podanego w umowie należy do Sprzedającego. §5. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI 5.1. Przeniesienie własności motocykla nastąpi w momencie zapłaty pełnej ceny przez Kupującego. 5.2. Strony zobowiązują się do wspólnego zgłoszenia przeniesienia własności motocykla w Urzędzie Komunikacji. §6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 6.1. Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za wszelkie roszczenia wynikające z niezgodności z umową. §7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony. 7.2. Umowa stosuje się do wszelkich zmian i uzupełnień jedynie na piśmie i pod rygorem nieważności. 7.3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy. 7.4. Umowa składa się z jednej(ego) egzemplarza/reprezentującego każdą ze stron. Podpis Sprzedawcy: ___________________________ Podpis Kupującego: ___________________________

Przygotuj dowolną umowę Kupna/sprzedaży

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się