Umowa wynajmu samochodu

Rodzaj umowy: Wynajmu

Streszczenie:

Umowa wynajmu samochodu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. Warunki określają przedmiot umowy, opis samochodu, okres wynajmu, opłatę za wynajem, stan samochodu, ubezpieczenie, ograniczenia wynajmu, zwrot samochodu i postanowienia końcowe. 📝✅

UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU Data: [Data podpisania umowy] Pomiędzy: [Imię i nazwisko Wynajmującego] Adres: [Adres Wynajmującego] PESEL/NIP: [PESEL/NIP Wynajmującego] a [Imię i nazwisko Najemcy] Adres: [Adres Najemcy] PESEL/NIP: [PESEL/NIP Najemcy] Strony niniejszej Umowy wynajmu, zwane dalej "Stronami", postanawiają zawrzeć poniższe warunki w odniesieniu do wynajmu samochodu: 1. Przedmiot umowy Wynajmujący zobowiązuje się wynająć samochód, opisany poniżej, Najemcy na określony okres czasu, podczas których Najemca zobowiązuje się do opłacenia ustalonej opłaty za wynajem. 2. Opis samochodu Marka i model samochodu: [wpisz markę i model samochodu] Numer rejestracyjny: [wpisz numer rejestracyjny samochodu] 3. Okres wynajmu Okres wynajmu samochodu rozpoczyna się o godzinie [wpisz godzinę rozpoczęcia wynajmu] i kończy się o godzinie [wpisz godzinę zakończenia wynajmu] dnia [wpisz datę zakończenia wynajmu]. Samochód należy zwrócić w ten sam dzień do ustalonego miejsca zwrotu. 4. Opłata za wynajem Najemca zobowiązuje się do zapłaty ustalonej kwoty w wysokości [wpisz kwotę] za cały okres wynajmu. Opłata powinna zostać w pełni opłacona przed rozpoczęciem wynajmu. 5. Stan samochodu Najemca otrzymuje samochód w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi standardami. Wynajmujący ma prawo do sprawdzenia stanu samochodu przed oddaniem go Najemcy oraz po jego zwrocie. W przypadku uszkodzeń lub utraty samochodu, Najemca jest odpowiedzialny za naprawę lub w przypadku utraty - za pokrycie jego wartości. 6. Ubezpieczenie Samochód jest ubezpieczony od ryzyka kradzieży i szkód. W przypadku jakiejkolwiek szkody spowodowanej przez Najemcę, ten ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z naprawą. 7. Ograniczenia wynajmu Najemca jest zobowiązany do przestrzegania limitów prędkości, regulacji drogowych i wszelkich innych przepisów dotyczących wynajmu samochodu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary nałożone na Najemcę z powodu niestosowania się do przepisów. 8. Zwrot samochodu Najemca jest zobowiązany do zwrócenia samochodu w stanie, w jakim go otrzymał, na umówionym miejscu i czasie. W przypadku zwrotu samochodu po terminie ustalonym umową, Najemca płaci dodatkową opłatę zgodnie z ustalonym tarifem. 9. Postanowienia końcowe a) Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między Stronami i zastępuje wszelkie inne ustne lub pisemne porozumienia dotyczące wynajmu samochodu. b) Wszelkie zmiany lub dodatkowe warunki niniejszej umowy muszą zostać ustalone na piśmie i podpisane przez obie Strony. c) W przypadku sporu między Stronami wynikającym z niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do negocjacji w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia, spór podlega rozstrzygnięciu przez właściwy sąd. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wynajmujący: Najemca: ..................................... ..................................... [Podpis Wynajmującego] [Podpis Najemcy]

Przygotuj dowolną umowę Wynajmu

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się