Wypracowanie

Ocena okresu rządów Edwarda Gierka

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 20.04.2024 o 18:04

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Okres rządów Edwarda Gierka w PRL to czas intensywnej industrializacji i modernizacji, która przyniosła krótkoterminowe korzyści, ale także zadłużenie i napięcia społeczne. Ważne dla historii Polski 🤔.

Okres rządów Edwarda Gierka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL), który rozpoczął się w grudniu 197 roku i trwał do 198 roku, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i skomplikowanych do oceny fragmentów najnowszej historii Polski. Z jednej strony ten czas związany jest z szeroko zakrojonymi próbami modernizacji kraju i poprawą warunków życia obywateli, a z drugiej – z pogłębieniem zadłużenia zagranicznego i wprowadzeniem metod rządzenia, które doprowadziły do zaostrzenia konfliktów społecznych i kryzysu w konsekwencji.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów epoki Gierka była próba przeprowadzenia intensywnej industrializacji i modernizacji Polski. Gierkowskie władze zdecydowały się na zaciągnięcie znacznych kredytów zagranicznych, które miały sfinansować rozwój przemysłu ciężkiego, budownictwa i infrastruktury. Inwestycje te, do których należały m.in. budowy dużych kombinatów przemysłowych, fabryk samochodów (np. FSM w Bielsku-Białej, gdzie rozpoczęto produkcję Fiata 126p), hut stali czy też Centralnego Odcinka Warszawskiego Metra, miały na celu unowocześnienie gospodarki PRL.

Niewątpliwie, okres rządu Gierka przyniósł pewne krótkoterminowe korzyści społeczne. Poprawiły się warunki mieszkaniowe dzięki inicjatywie wielkiej płyty, rozpowszechniło użytkowanie samochodów (choć nadal było ono ograniczone), a dostęp do dóbr konsumpcyjnych został nieco poszerzony. Warto również zwrócić uwagę na wzrost płac i realnych dochodów Polaków, co na pewnym etapie przyczyniło się do podniesienia ogólnego standardu życia.

Niemniej, polityka ta miała również swoje ciemne strony. Wprowadzone inwestycje okazały się często nieracjonalne ekonomicznie i obarczone dużym ryzykiem. Poza tym nasilające się zadłużenie zagraniczne, które na koniec dekady przekroczyło 20 miliardów dolarów, zaczęło generować poważne problemy dla polskiej gospodarki, prowadząc do kryzysu ekonomicznego na początku lat 80. Nadmierne wykorzystanie zaciągniętych kredytów nie tylko nie przyniosło oczekiwanej stabilizacji finansowej, ale wręcz przeciwnie – doprowadziło do ich nadmiernego zadłużenia i zależności od Zachodu.

Polityka Gierka miała również istotny wymiar społeczno-polityczny. Choć na początku jego rządów można było zaobserwować pewne uelastycznienie w stosunkach władzy z społeczeństwem i chwilowe złagodzenie reżimowych metod rządzenia, to z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. Wyrosła również opozycja społeczna, która z czasem skonsolidowała się wokół Komitetu Obrony Robotników (KOR), a następnie – NSZZ „Solidarność”, co bezpośrednio przyczyniło się do wydarzeń Sierpnia 198 roku.

Podsumowując, okres rządów Edwarda Gierka w Polsce można ocenić jako czas wielkich prób modernizacyjnych, które czasem przynosiły efekty w postaci krótkookresowych korzyści dla społeczeństwa. Jednak równocześnie były to lata, podczas których polska gospodarka pogrążyła się w długach, a w społeczeństwie narastały napięcia, które ostatecznie doprowadziły do kryzysu. Dlatego ocena tamtego okresu wymaga uwzględnienia zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów jego dziedzictwa.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się