Wypracowanie

"Chrystus odwołuje się do początku" - katecheza Jana Pawła II

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Katecheza Jana Pawła II na temat teologii ciała i małżeństwa to głęboka refleksja nad ludzką seksualnością, miłością i pierwotnym planem Boga dla człowieka. Papież analizuje również rolę Chrystusa w przywróceniu właściwego porządku relacji międzyludzkich. 🤔

Katechezy Jana Pawła II na temat teologii ciała są jednym z najważniejszych wkładów polskiego papieża w nauczanie Kościoła. W serii katechez rozpoczętych 5 września 1979 roku i kontynuowanych przez kolejne lata, Jan Paweł II podjął próbę głębokiej refleksji nad ludzką seksualnością, małżeństwem i miłością w kontekście biblijnym. Wśród tych przemyśleń miejsce szczególne zajmuje rozważanie o początkach ludzkości oraz o założeniach, jakie Bóg włożył w naturę człowieka "na początku". Katecheza zatytułowana "Chrystus odwołuje się do początku" opiera się przede wszystkim na słowach Jezusa, które padły w odpowiedzi na pytanie faryzeuszy dotyczące dopuszczalności rozwodu. Jezus w swym nauczaniu odsyła do "początku" – mówi o tym, jak Bóg ustanowił związek męskiego i żeńskiego w Akcie Stworzenia. Jan Paweł II tłumaczy to odesłanie do "początku" jako odwołanie do pierwotnego planu Boga wobec człowieka, stanu czystości i niewinności pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Chrystus przypomina, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, "na początku" stwarzając ich jako mężczyznę i kobietę i jednocząc ich w jedno ciało. Papież analizuje także pojęcie "jedności dwojga" jako fundamentu związku małżeńskiego, który ma odzwierciedlać absolutną, niepodzielną i nierozerwalną więź miłości. Ta więź, jak podkreśla Jan Paweł II, została naruszona przez grzech pierworodny, który spowodował zranienie tej pierwotnej jedności oraz wprowadzenie nieporządku do relacji międzyludzkich, co przejawia się m.in. w tendencji do traktowania drugiej osoby jako przedmiotu. Dalsza refleksja papieża dotyczy tego, jak Chrystus odnowił wizję pierwotną i jak przez tajemnicę Wcielenia i odkupienia przywraca właściwy porządek relacji między mężczyzną a kobietą. Jan Paweł II podkreśla, że w nauczaniu Jezusa zawarta jest też nadzieja na wyzwolenie z grzechu i odzyskanie godności dziecka Bożego. Chrystus, odkupiając człowieka, przywraca możliwość życia w harmonii z pierwszym zamysłem Boga – w czystości serca, która umożliwia prawdziwą, ofiarną miłość. Jednym z kluczowych wątków tej katechezy jest też wyjaśnienie konceptu "czystości serca". Jan Paweł II tłumaczy, że czystość serca można osiągnąć poprzez integrację ciała i ducha. Oznacza to, że ludzka seksualność nie może być odłączana od osoby i jej duchowego wymiaru; prawdziwa miłość łączy w sobie zarówno wymiar fizyczny, jak i duchowy. Papież polski zaznacza również, że Chrystus w swojej odpowiedzi na pytanie o rozwód nie narzuca nowego prawa, lecz przywołuje pierwotną wolę Stwórcy, aby przez to wskazać na ideał, do którego małżonkowie są wezwani. Małżeństwo rozumiane jako sakrament jest znakiem i środkiem do osiągnięcia tej jedności dwojga w miłości, która ma swój pierwowzór w relacji między Chrystusem a Kościołem. Katecheza "Chrystus odwołuje się do początku" jest zatem fundamentalnym elementem nauczania Jana Pawła II w dziedzinie teologii ciała, podkreślającym, jak głęboko zakorzeniona w planie Bożym jest humanistyczna i teologiczna koncepcja małżeństwa, seksualności i osoby ludzkiej. Papież nie ogranicza się jedynie do moralizowania, lecz stara się przekazać wizję pełnego człowieczeństwa, które realizuje się w miłości wiernym obrazowi, jaki Bóg od początku kreślił dla mężczyzny i kobiety. Podsumowując więc, katecheza "Chrystus odwołuje się do początku" stanowi głęboką refleksję i analizę nauczania Jana Pawła II, która zwraca uwagę na pierwotny plan Boga dla ludzkości oraz odrodzenie tej wizji poprzez tajemnicę Wcielenia i odkupienia dokonaną przez Chrystusa.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się