Referat

Porównanie losów Polaków na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i na terenie ZSRR.

Rodzaj zadania: Referat

Streszczenie:

Referat omawiający losy Polaków podczas II wojny światowej, porównujący różnice między terenami wcielonymi do III Rzeszy a Generalnym Gubernatorstwem. Przedstawia represje, politykę niemiecką, edukację oraz formy eksploatacji i przymusowej pracy. ✅

Losy Polaków podczas II wojny światowej były różne w zależności od tego, na jakich ziemiach znaleźli się po rozbiorach terytorialnych. W tym referacie przyjrzymy się, na czym polegały te różnice pomiędzy losami Polaków na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, a tymi, którzy pozostali pod bezpośrednią administracją niemiecką tzw. Generalnym Gubernatorstwem. Na samym początku warto przywołać fakt, że granice Polski zostały znacznie przesunięte w konsekwencji agresji Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku. Zachodnie i północne tereny Rzeczypospolitej, w tym Wielkopolska, Pomorze, Śląsk oraz zachodnia część Mazowsza zostały wcielone bezpośrednio do III Rzeszy, natomiast centralne i południowe obszary Polski, w tym okrojone województwa krakowskie, warszawskie, lubelskie i część kieleckiego i lwowskiego, znalazły się w Generalnym Gubernatorstwie. Na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, niemiecka polityka miała na celu całkowitą germanizację i wynarodowienie Polaków. Rozpoczęły się masowe wysiedlenia ludności polskiej na tereny Generalnego Gubernatorstwa. Przemoc wobec Polaków była tu codziennością, a zbiór praw "Jednostki Policji Bezpieczeństwa i SD dotyczący postępowania z Polakami i Żydami" definiował Polaków jako niższą kategorię obywateli. Egzekucje, konfiskaty majątków i przymusowa germanizacja były na porządku dziennym. Wielu Polaków wcielano do przymusowej pracy, a nieraz wysyłano ich do Niemiec jako robotników przymusowych. W kwestii edukacji, na zaanektowanych terenach również wprowadzono bardzo restrykcyjne przepisy. Polskie szkoły zostały zamknięte, a dzieci polskie mogły uczęszczać jedynie do specjalnych placówek, gdzie uczyły się podstaw czytania, pisania i arytmetyki. Uczący się w tajnych kompletach ryzykowali życiem. Z kolei Generalne Gubernatorstwo miało stać się rodzajem kolonii zastosowaną zarówno dla Polaków, jak i dla Żydów. Tutaj również ludność polska doświadczała represji, jednak nie była one tak surowe jak na terenach przyłączonych do Rzeszy. Wprawdzie szkoły polskie również zostały zamknięte, ale w tej części okupowanych terenów kwitło tajne nauczanie, które stanowiło wyraz polskiego ducha oporu oraz pragnienia zachowania tożsamości narodowej. Represje w Generalnym Gubernatorstwie objawiały się głównie w formie eksploatacji gospodarczej, pozbawienia własności i dowolnych aresztowań. Tutaj również Polacy byli zmuszani do pracy dla Niemców, lecz nie byli masowo wysiedlani. Utworzono także getta dla ludności żydowskiej, które później stały się miejscem zagłady w ramach tzw. "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej". Różnica między losami Polaków na tych dwóch terenach polegała zatem na stopniu eksploatacji i germanizacji. Na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, Polacy stali się obywatelami drugiej kategorii z ogromnymi ograniczeniami i nieludzkim traktowaniem. Natomiast pomimo represji i ograniczeń, w Generalnym Gubernatorstwie istniało pewne pole do polskich działań konspiracyjnych i ocalenia narodowej tożsamości. Podsumowując, losy Polaków na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie były bardzo trudne, ale przejawiały się w różnych formach represji. Niemcy dążyli jednocześnie do wynarodowienia i eksploatacji polskiej ziemi oraz jej mieszkańców, ale stosowane metody oraz intensywność prześladowań były różne w zależności od polityki III Rzeszy na danym terenie.

Napisz dowolne zadanie domowe Referat

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się