Rozprawka

Wolność jako źródło szczęścia - konteksty z epoki romantyzmu

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Rozprawka porównująca dzieła Mickiewicza i Słowackiego w kontekście wolności i szczęścia. Pytanie, czy wolność zawsze prowadzi do szczęścia, rozgrzewa umysły od wieków. 🤔

Wolność bywa nierozerwalnie związana z pojęciem ludzkiego szczęścia. Oznacza nie tylko brak ograniczeń fizycznych, ale również możliwość spełniania swoich marzeń, pragnień i aspiracji. Niemniej jednak, pytanie, czy wolność zawsze prowadzi do szczęścia, rozgrzewa umysły filozofów, pisarzy i zwykłych ludzi od wieków. Epoka romantyzmu, ze swoim głębokim zanurzeniem w sferze uczuć, ideałów i walki o niepodległość, dostarcza nam bogatego materiału do analizy tego zagadnienia. W niniejszej rozprawce odwołam się do dwóch lektur z epoki romantyzmu: „Dziadów” cz. III Adama Mickiewicza oraz „Kordiana” Juliusza Słowackiego, aby zobaczyć, jak wolność wpływa na ludzkie szczęście. „Dziady” cz. III Mickiewicza, często nazywane „dramatem narodu”, koncentrują się na tragicznych losach więźniów politycznych w zaborze rosyjskim. W dziele tym wolność przedstawiana jest jako najwyższe dobro, za które bohaterowie są gotowi poświęcić wszystko, nawet życie. Niepodległość Polski jawi się jako cel nadrzędny, warunek konieczny do osiągnięcia szczęścia osobistego i zbiorowego. Bohaterowie dramatu, mimo ogromnego cierpienia i opresji ze strony zaborców, w dążeniu do wolności odnajdują sens życia i swoiste szczęście. To szczęście jest jednak szczęściem tragicznym, płynącym z dumy narodowej i miłości do ojczyzny, a nie z realizacji osobistych pragnień. W „Dziadach” Mickiewicz ukazuje, że walka o wolność może być źródłem szczęścia, ale jest to szczęście naznaczone bólem. „Kordian” Słowackiego to z kolei głęboka analiza motywacji, idei i uczuć młodego spiskowca. W kontraście do „Dziadów” Mickiewicza, w „Kordianie” pojawia się problematyka wewnętrznej wolności jednostki. Kordian, podróżując po Europie, szuka zarówno osobistej wolności, jak i sensu życia. Swoje szczęście wiąże z pełnym oddaniem się idei walki o niepodległość Polski, lecz jego wewnętrzne rozterki i niepowodzenia ukazują, że wolność nie zawsze prowadzi do szczęścia. Brak pewności co do słuszności obranej drogi, rozczarowanie wynikające z nieosiągnięcia celu - to wszystko pokazuje, że droga do wolności, zarówno tej osobistej, jak i zbiorowej, bywa trudna i pełna wątpliwości. W "Kordianie" wolność jawi się jako wartość absolutna, ale jej osiągnięcie nie gwarantuje szczęścia. Analiza obu tych dzieł pokazuje, że wolność ma różne oblicza i nie zawsze prowadzi do szczęścia ludzkiego. W „Dziadach” Mickiewicza wolność jest wartością nadrzędną, a jej poszukiwanie daje poczucie spełnienia, mimo towarzyszącego temu cierpienia. W „Kordianie” Słowackiego wolność jest przedstawiona jako trudna do ugryzienia, pełna wewnętrznych dylematów i niepewności. Obydwa dzieła pokazują, że o ile walka o wolność może być źródłem ludzkiego szczęścia, to równocześnie nie gwarantuje ona bezpośrednio osiągnięcia tego stanu. Wolność jest więc wartością, która, mimo że jest pożądana i dążymy do niej, nie zawsze jest synonimem szczęścia. Każdy z bohaterów w swojej indywidualnej drodze zmaga się z pytaniem o cenę wolności i to, na ile jest ona w stanie przynieść prawdziwe szczęście.

Napisz za mnie dowolne zadanie domowe jako Rozprawka

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się