Rozprawka

Jak komuniści przejęli władzę w Polsce?

approveTa praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 12.04.2024 o 14:00

Rodzaj zadania: Rozprawka

Streszczenie:

Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce po II wojnie światowej był złożony i wieloaspektowy, obejmujący działania polityczne, militarne i propagandowe, które doprowadziły do ustanowienia rządów komunistycznych. ✅

Proces przejmowania władzy w Polsce przez komunistów po II wojnie światowej był złożony i wieloaspektowy, obejmujący zarówno działania polityczne, jak i militarne. Kreślenie drogi, jaką komuniści przeszli, by objąć pełnię władzy w Polsce, wymaga uwzględnienia kilku kluczowych etapów, które miały miejsce w latach 1944–1948.

Punkt wyjścia stanowi konferencja jałtańska w lutym 1945 roku, podczas której przywódcy trzech wielkich mocarstw: ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii, zgodzili się na ustanowienie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w Polsce, który miał opierać się na wcześniejszym rządzie PKWN (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego), z dominującą rolą komunistów. Z założenia rząd ten miał być tymczasowy i przygotowywać grunt pod przeprowadzenie wolnych wyborów. Jednak rzeczywistość polityczna szybko zweryfikowała te plany.

Już sama struktura sił politycznych w Polsce pozwoliła komunistom na zdominowanie sceny politycznej. Do tego rola Armii Czerwonej, która stacjonowała na terenie Polski, była decydująca w umocnieniu władzy komunistycznej. Poprzez zastraszanie, manipulację medialną oraz stosowanie przemocy wobec opozycji, zwłaszcza członków Armii Krajowej i innych ruchów antykomunistycznych, PPR (Polska Partia Robotnicza) stopniowo eliminowała konkurencję polityczną.

Ważnym momentem był również proces tzw. "trójkątnej fuzji" w grudniu 1948 roku, kiedy to doszło do połączenia PPS (Polska Partia Socjalistyczna) i PPR, co skutkowało powstaniem PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Był to symboliczny moment zakończenia wszelkich pozorów pluralizmu politycznego i konsolidacji władzy w rękach komunistów.

Kolejnym ważnym elementem było przeprowadzenie referendów i wyborów w sposób, który zapewniał kontrolę komunistów nad wynikiem. Szczególnie referendum ludowe z 1946 roku (tzw. referendum 3xTAK) oraz wybory parlamentarne w styczniu 1947 roku, które były sfałszowane, miały na celu legitymizację władzy komunistycznej w oczach społeczeństwa polskiego oraz międzynarodowej opinii publicznej.

Ostatecznie, wprowadzenie w życie stalinowskiego modelu gospodarczego, który zakładał centralne planowanie i kolektywizację, sprawiło, że wszelkie aspekty życia politycznego, społecznego i gospodarczego w Polsce podporządkowane zostały ideologii komunistycznej. Dopiero "odwilż gomułkowska" w 1956 roku delikatnie zmieniła ten stan rzeczy, ale pełne odejście od komunistycznego modelu władzy w Polsce nastąpiło dopiero po częściowo wolnych wyborach w 1989 roku, które przypieczętowały koniec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce był więc skomplikowany i wielowymiarowy, obejmujący szeroki zakres działań, od dyplomatycznych po otwarcie represyjne, mających na celu zapewnienie i umocnienie dominacji ideologicznej i politycznej w państwie powojennym.

Napisz za mnie rozprawkę

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się