Wypracowanie

Słowa Bolesława Prusa uczyń mottem rozważań na temat wzorów osobowych ukazanych przez literaturę pozytywizmu: „Społeczeństwu służą tylko rozumni i uczciwi...”

approve Ta praca została zweryfikowana przez naszego nauczyciela: 6.05.2024 o 10:56

Średnia ocena:5 / 5

Rodzaj zadania: Wypracowanie

Streszczenie:

Literatura pozytywistyczna XIX w. w Polsce propagowała praktyczne działania na rzecz społeczeństwa i narodu, podkreślając wartość pracy, edukacji i moralności. Jej wzorce osobowe nadal mają uniwersalne znaczenie i mogą inspirować do aktywności społecznej. 📚✅

Wiek XIX dla Polski to czas głębokich przemian społecznych i kulturowych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w literaturze pozytywizmu. Klęska powstania styczniowego, jak i szereg wcześniejszych nieudanych prób odzyskania niepodległości, skłoniły inteligencję do zmiany sposobu myślenia o patriotyzmie i narodowej misji. Zamiast romantycznego zrywu postulowano praktyczne działania na rzecz społeczeństwa, stawiając na rozwój gospodarczy, edukacyjny i kulturalny. Literatura pozytywistyczna stała się wówczas narzędziem dydaktycznym o kluczowej roli moralnej i wychowawczej.

Pozytywizm wprowadził ideologię "pracy u podstaw", "pracy organicznej" oraz walki z "pańszczyzną umysłową", co oznaczało konieczność oświecania społeczeństwa i podnoszenia jego ogólnej świadomości. Owa literatura stawała się "wielką narodową nauczycielką", odrzucając przy tym romantyczne ideologie heroizmu na rzecz codziennej, systematycznej pracy na rzecz poprawy warunków życia.

Jednym z wybitniejszych dzieł tamtego okresu jest powieść "Lalka" Bolesława Prusa. Stanisław Wokulski, główny bohater powieści, jest postacią wielowymiarową, łączącą cechy romantyczne, takie jak poświęcenie i tragiczna miłość z pozytywistycznymi – pracą na rzecz dobra ogółu i dążeniem do wiedzy. Dzieli społeczeństwo na dwie przeciwstawne grupy: arystokrację a mieszczaństwo, ukazując zmaganie się nowych idei z zakorzenionymi tradycjami. Wokulski, mimo swojego tragicznego końca, zostawia po sobie obraz człowieka, który pragnął przekroczyć granice społeczne i osobiste.

Innym znaczącym utworem jest "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, gdzie Benedykt Korczyński reprezentuje pozytywistyczną etykę pracy. U Orzeszkowej znajdujemy kontrast między produktywnym życiem a jałowym bytem arystokracji, a fabuła koncentruje się wokół idei rodziny, pracy i zgody pokoleniowej jako fundamentu narodowego odrodzenia.

Maria Konopnicka w noweli "Mendel Gdański" podejmuje z kolei problem antysemityzmu. Portret Mendla jest próbą ukazania, jak głęboko zakorzenione uprzedzenia mogą zniszczyć współżycie społeczne b oraz jak literatura może służyć obronie moralnych wartości społeczeństwa.

Analizując pozytywistyczne wzorce osobowe, widzimy, że są one ściśle związane z moralnością, etyką pracy i narodową oraz społeczną odpowiedzialnością. Edukacja i nauka stają się fundamentem tych działań, a literatura ma za zadanie nie tylko kształtować odpowiednie postawy, ale również ostrzegać przed negatywnymi zjawiskami społecznymi.

Wzorce te mają również uniwersalny charakter i mogą być przydatne w dzisiejszych realiach społecznych. Działanie na rzecz dobra wspólnego, zdobywanie wiedzy i dbanie o rozwój osobisty i społeczny to wartości, które wciąż są aktualne i potrzebne.

Podsumowując, pozytywizm w literaturze wprowadził nowe, praktyczne podejście do postaw obywatelskich, które pozwalały na stopniową transformację społeczeństwa. Wzorce osobowe tamtych lat mogą nadal inspirować współczesne pokolenia do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz pracy na rzecz poprawy jakości życia zarówno własnego, jak i społeczności, w której żyjemy. Literatura nie tylko odzwierciedla rzeczywistość, ale ma potencję stać się katalizatorem zmian.

Napisz za mnie wypracowanie

Oceny użytkowników i nauczycieli:

Średnia ocena:5 / 5

Ocena: 5

Ocena: 5 Wypracowanie jest bardzo dobrze napisane i precyzyjnie analizuje temat wzorców osobowych ukazanych przez literaturę pozytywizmu. Autor wykazuje głęboką znajomość epoki oraz jej literatury, wnosząc ciekawe spostrzeżenia na temat głównych postaci i ich znaczenia. Przykłady powieści oraz noweli bardzo trafnie ilustrują tezy postawione w pracy. Ważne jest również zaznaczenie, jak te wzorce są wciąż aktualne i potrzebne we współczesnym społeczeństwie. Całość jest logicznie uargumentowana i klarowna, a zakończenie stanowi piękną syntezę całego wypracowania. Bardzo dobra praca!

Oceń:

Zaloguj się aby ocenić pracę.

Zaloguj się